Health Capital Helsinki 20.5.2019

Tietosuojaseloste

Health Capital Helsingin (HCH) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Voimassa 25.5.2018 alkaen. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 20.5.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Health Capital Helsinki
Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki
www.healthcapitalhelsinki.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Paakkola
juha.paakkola@healthcapitalhelsinki.fi
+358 40 0163980

3. Rekisterin nimi

Health Capital Helsingin tiedotteiden postituslista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: 1) rekisteröidyn henkilön suostumus tai 2) sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena, 3) rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai 4) julkisen tehtävän hoitaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää sähköpostilistaa Health Capital Helsingin tiedotteiden vastaanottajista tiedottamisen, mukaan lukien uutiskirjeiden ja tapahtumakutsujen lähetys, ja/tai yhteistyösuhteiden hoitamiseksi. Tiedotteiden lähettäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä ja profilointia tiedotteiden kohdentamiseksi tarkoituksenmukaiselle sidosryhmälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat seuraavat tai osa seuraavista henkilötiedoista:

  • Henkilön nimi (etunimi, sukunimi)
  • Asema
  • Yritys / Organisaatio / Yhteisö ja sen toimiala
  • Sähköpostiosoite
  • www-sivustojen osoitteet
  • Muut henkilön itsensä antamat tiedot

Health Capital Helsinki 20.5.2019

Henkilöt ovat luonnollisia henkilöitä, jotka ovat Health Capital Helsingin yhteistyökumppaneita, ja/tai kuuluvat life science ja terveysteknologia-alan sidosryhmiin, ja/tai henkilöitä, jotka ovat osallistuneet Health Capital Helsingin järjestämiin tapahtumiin ja/tai liittyneet Health Capital Helsingin sähköpostilistalle.

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi, tai siihen asti, kun rekisteröity peruu suostumuksesta tietojen käsittelyyn.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot saadaan henkilön rekisteröityessä Health Capital Helsingin tiedotteiden tilaajaksi HCH:n verkkosivustolla tai tilaajaksi haluavalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, henkilöiden ilmoittautuessa HCH:n järjestämiin tapahtumiin, henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Health Capital Helsinki voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tilanteissa:

  • Henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä rekisterin teknisen ylläpidontoteuttamiseksi.
  • Henkilötietojen luovuttaminen Health Capital Helsingin yhteistyökumppaneille on tarpeentiedottamisen ja viestinnän toteuttamiseksi.Henkilötietojen luovuttamisessa kolmansille osapuolille noudatetaan Tietosuoja-asetusta ja tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitosopimus.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, tiedot tallennetaan teknisesti turvalliseen paikkaan ja ne suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että ainoastaan nimetyt henkilöt saavat käsitellä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja henkilötietoja. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitosopimus.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietojen käsittelyajoista, henkilötietojen luovutuskohteista sekä rekisteröidyn oikeuksista. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 13 ja 14)

Oikeus saada pääsy tietoihin

Henkilöllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada pyynnöstä pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin ja rekisterinpitäjän on toimitettava hänelle jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12 ja 15)

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Pyyntö tietojen tarkastamisesta, oikaisemisesta tai täydentämisestä tulee toimittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti. (Tietosuoja-asetus: artiklat 16 ja 19)

Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan kaikki häntä koskevat henkilötiedot, eli niin sanottu oikeus tulla unohdetuksi, ilman aiheetonta viivytystä, ellei tietojen poistamiselle ole Tietosuoja-asetuksen mukaisia laillisia rajoituksia tai esteitä. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 17 ja 19)

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä Tietosuoja-asetuksen määrittelemissä tilanteissa oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12, 18 ja 19)

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on itse toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus kyseisten henkilötietojen siirtoon suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli: henkilötietojen käsittely suoritetaan automaattisesti, käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, eikä henkilötietojen siirto vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolien oikeuksiin ja vapauksiin. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12 ja 20)

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella, mikäli hänen henkilötietojaan käsitellään: yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen toteuttamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä ilman erillistä perustelua, kun tietoja käsitellään suoramarkkinointia toteuttamiseksi. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12 ja 21)

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat päätökset eivät perustu ainoastaan automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, vaan päätökset tekee ihminen. (Tietosuoja-asetus: artiklat 12 ja 22)

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai, jossa väitetty Tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. (Tietosuoja- asetus: artikla 77)